Bluegrass 43 (F)

SAM 0484 SAM 0489 SAM 0496 SAM 0516 SAM 0526
SAM 9089 SAM 9098 SAM 0564 SAM 0538 SAM 0544
SAM 0566 SAM 0583 SAM 0586